شیخ رجبعلی خیاط (رحمه الله)

در ره نمودهای جناب شیخ، درباره نماز، چهار نکته اساسی وجود دارد که هر چهار نکته،

برگرفته از متن قرآن و روایات اسلامی است که آنها عبارتند از:

1: عشق: یکی از شاگردان جناب شیخ که حدود سی سال با ایشان بوده است، می گوید:

«خدا شاهد است که من می دیدم ایشان در نماز، مثل یک عاشق در مقابل معشوقش

ایستاده و محو جمال اوست».

2: ادب: جناب شیخ معتقد بودند که هر حرکتی بر خلاف ادب، در محضر پروردگار، معلول

وسوسه شیطان است و می فرمودند: «دیدم که شیطان بر جایی که انسان در نماز

می خاراند، بوسه می زند».

3: حضور قلب: جناب شیخ با توجه به این نکته که باطن نماز، یاد خدا و حضور صادقانه دل

نمازگزار در محضر قدس حق تعالی است، سعی می کردند قبل از اقامه نماز جماعت،

حاضران را آماده نماز با حضور قلب کنند و نماز ایشان، نمونه نماز با حضور قلب بود.

دکتر حمید فرزام در این باره می گوید: «نماز شیخ، خیلی با طمأنینه و با آداب بود». 

4: مواظبت بر نماز اول وقت: جناب شیخ مقید بودند که نمازهای پنجگانه را در اول وقت بخوانند

و دیگران را نیز به آن، توصیه می فرمودند.

منبع: کتاب کیمیای محبت (یادنامه مرحوم شیخ رجبعلی خیاط).

نوشته محمدی ری شهری. ص 217 الی 220