رهبر انقلاب اسلامی در پیام به اجلاس سراسری نماز: كیفیت یافتن نماز بدین معنی است كه نماز، با حال و حضور ادا شود؛ نمازگزار به نماز با چشمِ «میعاد ملاقات با خدا» بنگرد و در آن، با خدای خود سخن بگوید و خود را در حضور او ببیند.

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/23795/B/13920613_0223795.jpg