جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه کلید از شما می خواهم.قفل اول اینست که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم.قفل دوم اینکه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.قفل سوم اینکه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.شیخ نخودکی فرمود برای قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان. برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان. و برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.
جوان عرض کرد: سه قفل با یک کلید؟؟!
شیخ نخودکی فرمود
نماز اول وقت شاه کلید است!

تفسیر القمی ؛ ج‏2 ؛ ص 444
در ضمن مرقد مطهر حضرت نخودکی در صحن زیبای سقای اسماعیل طلای حرم امام رضا (علیه السلام است. التماس دعا