من طاقت دیدن 6 خصلت در آدم ها را ندارم.

1-   وقتی به هم می رسند سلام می کنند.

2-   با هم مصاحفه(روبوسی) می کنند.

3-   برای هر کاری ان شاء الله می گویند.

4-   از گناه استغفار می کنند.

5-   ابتدای هر کاری بسم الله می گویند.

6-   تا نام حضرت محمد (ص) را می شنوند صلوات می فرستند.