آخرین نماز برادر کوچکتر حاج کمال فاضل قبل از عملیات بدر پشت سر برادر فرمانده اش
این یکی از زیباترین لحظات بر معنویت حاج کمال فاضل فرمانده مخلص گردان یا زهرا(س) تیپ 44 قمر بنی هاشم (ع) که بصورت اتفاقی در دام دوربین عکاسی برادران تبلیغات گرفتار و ماندگارشد .