آنروزی که مسلم روی قله و دور از چشم دشمن نماز خود را می خواند. احساسش این بود که امروز باید نمازم را با آرامش بیشتری بخوانم شاید امروز درهای بهشت زود تر از هر وقت دیگر بروی ما گشوده خواهد شد. اما خیلی زود او آماج گلوله های سلاح عده ای بی دین بی غیرت که جز هوی و هوس چیزی در عقیده آنها یافت نمی شود قرار گرفت و چقدر زیبا نمازش را تمام کرد. او قامت شهادت را با خون خود در لب مرزهای اسلام با کفر زیبا بست و پرواز کرد.