تا نزدیكی‌های غروب آفتاب مسیری طولانی را به طور مخفیانه شناسایی كرده بودیم. موقع مغرب شهید محمدعلی شاهمرادیگفت:‌می‌خواهم نماز بخوانم.
من گفتم: میان مواضع دشمن؛ ممكن است هر لحظه شناسایی شده یا حتی اسیر شویم؛ ولی او بدون اعتنا به حرف من آرام مشغول ساختن وضو بود . با خودم فكر كردم كه اصلاً جنگ ما به خاطره نماز است. همانگونه كه امام حسین (علیه السّلام) نیز وسط میدان كربلا در ظهر عاشورا نماز خواند.
یك پتو كف قایق پهن كرده به محمد علی اقدا كردیم و نماز را همانجا برپاداشتیم.